Misiunea LBM

Asociația Obștească LIGA BANCHERILOR DIN MOLDOVA a fost fondată la 12 martie 2013 prin decizia Adunării Generale a membrilor fondatori și înregistrată la Ministerul Justiției al Republici Moldova la 15 aprilie 2013, în temeiul prevederilor Legii nr.837 – XIII din 17.05.1996 cu privire la asociațiile obștești.

Liga Bancherilor din Moldova este o persoană juridică neguvernamentală, apolitică, nonprofit, constituită prin libera manifestare a voinței persoanelor fizice asociate, în vederea realizării în comun a scopurilor definite în Statut. Liga își desfășoară activitatea în baza principiilor libertății de asociere, egalității în drepturi a tuturor membrilor, liberei exprimări a opiniei de către membrii săi, autoadministrării și autogestiunii.

Membri ai Ligii Bancherilor din Moldova pot fi cetățeni ai Republicii Moldova, precum și cetățeni străini ce sunt eligibili pentru calitatea de membru. Criteriile de eligibilitate conțin: stagiu de muncă bancar de cel puțin 5 ani, reputație bună, lipsa antecedentelor penale, prezența scrisorilor de recomandare. Conform prevederilor statutare este prevăzută și calitatea de membru de onoare pentru personalități marcante din țară și străinătate, care prin activitatea lor au contribuit la dezvoltare sectorului financiar ori  s-au remarcat în alte domenii ale economiei naționale sau viața publică.

Misiunea Ligii Bancherilor din Moldova este de a promova şi consolida  rolul industriei bancare în economia naţională, dar şi de a susţine imaginea şi demnitatea profesională a bancherului în societate.

Întru realizarea acestui scop, Liga Bancherilor din Moldova îşi determină următoarele sarcini:

 • promovarea în Republica Moldova a  celor mai bune practici, standarde şi principii internaţionale în businessul bancar, în relaţiile acestuia cu mediul de afaceri și societatea;
 • acordarea suportului  și asistenței organelor de stat în armonizarea cadrului legal al activităţilor financiare conform  standardelor  europene;
 • stabilirea şi menţinerea unei colaborări permanente cu partenerii externi de dezvoltare  ai Republicii Moldova;
 • comunicarea şi dialogul cu instituţiile puterii de stat din Republica Moldova;
 • participarea la formularea şi expunerea către organele competente şi  către public a unei poziţii consolidate a membrilor Asociației cu referinţă la proiectele de acte legislative şi normative cu privire la activitatea bancară, ori tangente acesteia;
 • expunerea poziţiei comune a membrilor cu privire  la politicile promovate de organele  responsabile de supravegherea şi reglementarea activităţii instituţiilor financiare;
 • contribuirea la formarea unei imagini pozitive în societate faţă de sistemul bancar şi  profesia de bancher;
 • participarea activă la perfecţionarea continuă a pregătirii profesionale a lucrătorilor bancari şi a solicitanţilor din alte domenii;
 • cooperarea cu asociaţii şi organizaţii similare din alte ţări şi participarea ca membru cu drepturi  depline, onorifice sau observator la organisme şi foruri internaţionale;
 • organizarea şi asigurarea colaborării între membri, încurajarea şi promovarea în măsură în care nu contravine legislaţiei a politicilor bancare în interesul general al membrilor;
 • acordarea de sprijin mutual pentru membrii săi şi ajutorarea persoanelor defavorizate prin constituirea unor fonduri de binefacere;
 • mediatizarea activităţilor Asociației și stabilirea unor relaţii permanente cu mijloacele de informare în masă;
 • contribuirea prin activitatea membrilor săi la consolidarea statului de drept şi valorilor democraţiei în Republica Moldova.